Mountain Quail Hunting

A mountain quail in a mountain meadow.
Mountain Quail: An Upland Game Bird Profile

The remote mountain bird that makes you work for it The Mountain quail (Oreortyx pictus)…